සෝඩියම් සල්පේට් නිර්ජලීය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!